Missie en Visie

Het team van basisschool de Mheyster heeft de afgelopen jaren zeker niet stil gezeten. We hebben hard gewerkt aan mooie ontwikkelingen voor onze leerlingen, zowel op persoonlijk als op onderwijskundig vlak. Eén van de ontwikkelingen waar wij in de afgelopen jaren mee bezig is geweest, is het herzien van onze visie op onderwijs. Binnen de hernieuwde visie staat deze vraag centraal: ‘Wat hebben kinderen nodig om tot ontwikkeling te komen en hoe kan de school hen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst?’.

Met deze vraag is het team aan de slag gegaan. Hieruit vloeide een aantal punten voort die de school belangrijk vindt voor haar leerlingen. Denk hierbij aan talentontwikkeling, eigenaarschap van het eigen leerproces, aandacht voor burgerschap in de school, vertrouwen in jezelf, veiligheid, goed opgeleid personeel en goede samenwerking met ouders/verzorgers.

Onze kernwaarden

Dat zijn de twee hoofdkernwaarden die de basis vormen voor het onderwijs op basisschool de Mheyster. Het onderwijs is erop gericht alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen. Zo kunnen zij vol (zelf)vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs gaan. Daarna trekken ze de wijde wereld in. Naast de vormings-gebieden rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie, besteden wij veel aandacht aan talentontwikkeling.

Talentontwikkeling

Middels ateliers/workshops werken we aan talentontwikkeling. Daarin hebben kinderen de keuze om een talent of interessant onderwerp verder uit te diepen/ontwikkelen. In de toekomst hopen wij dit verder uit te breiden, zodat wij kinderen kunnen voorbereiden op welke beroepen er zijn. Door workshops te volgen kunnen ze proeven aan zulke beroepen.

Eigenaarschap van
het leren

Om het eigenaarschap van het leren vorm te geven hebben we ervoor gekozen om te werken met een datamuur in de klas. Op dit bord is zichtbaar wat de groepsregels zijn, wat de missie van de groep is en aan welke doelen er wordt gewerkt.

De groepsregels zijn goed zichtbaar op het databord en worden samen met de kinderen opgesteld. Het samen opstellen van groepsregels is één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren.

Ook staat de groepsmissie beschreven. De missie beschrijft een doel voor de leraar, leerlingen, ouders en betrokkenen van een groep: ‘waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar

voor elkaar krijgen’. Heeft iedereen voor ogen waar de groep voor wil gaan? En weet de groep op welke manier dat doel bereikt wordt? Dan gaan de productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid en het plezier met sprongen vooruit.

Ook staan de doelen van de groep op de datamuur. Kinderen kunnen aangeven of ze moeilijkheden met betrekking tot een doel ervaren en plakken een foto bij het doel dat ze moeilijk vinden. Zo kan de leerkracht inspelen op de behoeften van het kind. De kleutergroepen werken vaak met groepsdoelen, om zo samen aan een bepaald doel te werken. Als ze dit hebben behaald volgt er een beloning.

Directe instructiemodel

Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden.Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.

De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben.

Afspraken en regels

Momenteel hanteren wij een vijftal afspraken en regels die door de hele school te zien zijn. Deze richten zich vooral op het pedagogische deel. Dit schooljaar gaan we ook afspraken en regels maken m.b.t. het didactische deel, dus op het gebied van lesgeven.

Iets voor een ander betekenen

Naast de feestelijkheden rondom het vijfjarig jubileum heeft het team van de Mheyster al volop gebrainstormd over ontwikkelingen voor de school die in lijn zijn met haar (hoofd)kernwaarden. Een samenwerking met Stichting Present is hier een mooie uitkomst van. Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Samen willen wij iets betekenen voor een ander, de ander ontmoeten.

Van en voor mensen

We zijn een school van én voor mensen: we staan open voor iedereen die op ons pad komt. Kinderen en ouders/verzorgers, collega’s, partners in de wijk en in de stad. We zijn geïnteresseerd in anderen en willen van hen leren. Dat is hét kenmerk van hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast willen wij soms ook ontmoeten. Om deze twee hoofdkernwaarden tot een succes te maken, vinden wij dat de kernwaarden respect, structuur, kwaliteit, ontwikkelen, samen, veiligheid, welbevinden, plezier, betrokkenheid en groei hier onlosmakelijk mee verbonden zijn”.

Moestuin

Ook het vormgeven van een eventuele moestuin in de leertuin aan de achterkant van het gebouw is een ontwikkeling waarover nu gesproken wordt. In de toekomst zullen er nog meerdere ontwikkelingen op de rol staan, maar daarover vertellen we een andere keer meer zodra er voldoende informatie bekend is.

Al deze ontwikkelingen zullen nog verder ontwikkeld moeten worden. We gaan ieder jaar een stapje verder, om zo tot een nog mooiere school te komen.

Bekijk hier onze laatste nieuwtjes

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details